Partnerský klub Nadační fond Dračí studio
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Stadion


Základní informace
Název: WERK ARENA
Adresa: Frýdecká 850, 739 61 Třinec
Kapacita: 5 200 diváků
Schéma hlediště
Rozměry kluziště: 58 x 28 m

Historie

WERK ARENA je nová moderní víceúčelová hala, která je sportovním a kulturně-společenským centrem města. Je domácím stánkem extraligových hokejistů Třince.

Nová WERK ARENA slouží primárně hokeji. Halový prostor je však navržen tak, aby zde mohly probíhat i jiné sportovní aktivity (halové sporty) a různorodé kulturní a společenské akce (koncerty, výstavy, veletrhy, kongresy apod.).

Na ploše čtyř hektarů najdeme, kromě standardní ledové plochy, hlediště s kapacitou 5 118 diváků, moderní zázemí pro sportovce, nezbytné prostory pro divácký servis (bufety, sociální zařízení), obchody, kanceláře, VIP prostory a klubovou restauraci s výhledem na ledovou plochu, zázemí pro média, související provozní a technické zázemí apod. Nedílnou součástí projektu je vybudování příjezdové komunikace a parkovišť s kapacitou 580 stání. Odpovídající komfort zde nalezenou kromě sportovců také diváci, včetně rodin s dětmi. Projekt pamatuje také na imobilní návštěvníky. Pro ně bude k dispozici bezbariérový vstup, sociální zařízení a plocha v hledišti.

Zahájením provozu nové Werk arény se zlepšila dostupnost ledových ploch v Třinci. Těžit z tohoto budou žákovské a mládežnické hokejové týmy, oddíl krasobruslení nebo hobby týmy, které se tak dostanou na led častěji.

Příprava projektu trvala bezmála čtyři roky. Stavební práce, jejichž generálním dodavatelem je liberecká stavební společnost Syner, byly zahájeny 10.10.2012. Celkové náklady jsou cca 700 mil. Kč. Zhruba pětinu rozpočtu pokryje dotace EU. Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko částkou 126 mil. korun. Provozovatelem WERK ARENY je akciová společnost HC Oceláři Třinec.

Příjezd ke stadionu

Nová multifunkční WERK ARENA se nachází na ulici Frýdecká v Třinci, několik minut od vlakového a autobusového nádraží. I díky blízkému nákupnímu centru disponuje aréna velkým počtem parkovacích míst (aréně náleží 580 parkovacích míst pro osobní automobily). Nejbližší autobusová zastávka je zastávka TESCO.

Odkaz na mapy.cz

GPS souřadnice: E:18°39'50.824" (18.6641178°), N:49°40'26.935" (49.6741486°)

Provozní informace

Pronájem ledu

Cena pronájmu 2 800 Kč s DPH / hod.

Pro informace ohledně pronájmu ledové plochy kontaktujte pana Ing. Dušana Adamčíka, ředitele zimního stadionu - tel.: +420 558 999 415, fax: +420 558 999 447 e-mail: dusan.adamcik@hcotrinec.cz.

Veřejné bruslení

Hodiny vyhrazené pro veřejné bruslení prosím hledejte v rozpisu ledu.

Cena veřejného bruslení: Dospělí 20 Kč, děti do 15 let a studenti 15 Kč, doprovod a diváci 10 Kč.

Provozní řád veřejného bruslení

1. Účastníci veřejného bruslení jsou povinni se řídit provozním řádem Werk arény.

2. Bruslení provádí každý návštěvník na vlastní nebezpečí.

3. Vzhledem k častým úrazům na rukou musí každý účastník po vstupu na ledovou plochu nosit rukavice.

4. Na ledovou plochu nesmí nikdo vstupovat bez bruslí,a to ani doprovod,který učí děti bruslit.

5. Při veřejném bruslení jsou zakázány veškeré hry.

Provozní řád - WERK ARENA, ulice Frýdecká

Vstupem do budovy na Frýdecké 850 (dále jen „WERK ARENA“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Oceláři Třinec, a.s., IČ:25841599 (dále jen „HCO“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující provozní řád Werk Arény:

1. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HCO, zejména jejích pořadatelů a pořádkové služby. HCO je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

2. Na požádání pořadatele, je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou.

3. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat dění na ploše pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena.

4. HCO si vyhrazuje právo provádět při vstupu do WERK ARENY bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech je HCO oprávněna tyto prohlídky provádět i uvnitř WERK ARENY. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. V případě odmítnutí je HCO oprávněna návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného vykázat.

5. Je zakázáno vnášet do WERK ARENY plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit HCO. V prostoru WERK ARENY je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety).

6. Návštěvníci, kteří mají svá sedadla ve spodních řadách hlediště v blízkosti mantinelu, jsou si vědomi rizika rozbití plexiskla v průběhu hokejového zápasu, toto riziko akceptují a v prostoru za mantinelem se nacházejí na vlastní nebezpečí.

7. Do prostoru hlediště je zakázáno vnášet jakékoliv pokrmy a pochutiny (zákaz se nevztahuje na nápoje).

8. Do prostoru WERK ARENY je zakázán vstup s kočárky, jízdními koly, zvířaty, na kolečkových bruslích.

9. Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů WERK ARENY a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z WERK ARENY bez práva na vrácení vstupného. HCO je oprávněna v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)

10. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

11. Návštěvník svým vstupem do WERK ARENY uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti ve WERK ARENĚ prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení HCO, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v WERK ARENY.

12. Návštěvník bere na vědomí, že WERK ARENA, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání v WERK ARENĚ účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.

13. HCO si vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů WERK ARENY bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách WERK ARENY. HCO si dále vyhrazuje právo nevpustit do WERK ARENY takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech WERK ARENY dopustí některého z jednání popsaných v bodě 6. tohoto provozního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobného závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

14. Ve WERK ARENĚ je zakázáno fotografování a filmování. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce ve Werk Aréně, která má doprovodný charakter. HCO si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit. Zákaz se nevztahuje na hokejová utkání.

15. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny HCO.

16. Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech. HCO neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.

17. Návštěvník je povinen ohlásit HCO okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.8 2014
Ing. Dušan Adamčík, ARENA manager