Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

​Výzva k zaslání nabídek

26.02.2021 · APK
Zájmové sdružení právnických osob s názvem Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, IČO: 604 56 892, se sídlem v Praze 9, Libeň, Českomoravská 2420/15, PSČ: 190 00, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58791 (dále jen "APK LH"), zastoupené panem Ing. Alešem Pavlíkem, prezidentem, a panem JUDr. Prokopem Benešem, viceprezidentem, sděluje, že v současné době je vybírán generální marketingový partner Extraligy ledního hokeje, nejvyšší hokejové soutěže seniorů v České republice (dále jen "ELH"), a to minimálně na 5 let od sezóny ELH 2023/2024.

APK LH proto tímto vyzývá případné zájemce o pozici generálního marketingového partnera ELH, aby nejpozději do 9. března 2021 (včetně) doručili na e-mailovou adresu Jana Brože, advokáta, ev. č. ČAK 12578, broz@ak-szabo.cz nabídku, ideálně v podobě vzorové smlouvy, na základě které by členové APK LH za odměnu v nabídce uvedenou na zájemce dočasně postoupili na minimálně 5 let od sezóny ELH 2023/2024 zájemcem v nabídce popsaná marketingová práva. V nabídce musí být zájemcem potvrzeno, že za podmínek v nabídce uvedených je připraven uzavřít uvedenou smlouvu se všemi členy APK LH.

APK LH zdůrazňuje, že zasláním uvedené nabídky (vzorové smlouvy) nevzniká zájemci vůči APK LH ani vůči jakémukoli členovi APK LH žádné právo, tedy ani právo na uzavření jakékoli smlouvy. Ani APK LH, ani žádnému členovi APK LH tak nevzniká povinnost uzavřít se zájemcem jakoukoli smlouvu. Pro odstranění všech pochybností uvádí APK LH, že tímto není zahájena veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku dle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nejde o veřejnou nabídku dle ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku a ani nejde o výzvu k podání nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.